Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

www.RitualFitness.sk

    I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:
Názov firmy: Ritual Fitness s.r.o.

Miesto podnikania: Golianova 6004/7 917 02 Trnava

Miesto prevádzkarne: Pekárska 11, 917 01 Trnava

IČO: 51892154
DIČ: 2120859906
IČ DPH: SK2120859906(ďalej len prevádzkovateľ)

uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu  www.ritualfitness.sk
(ďalej len obchod)

 1. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.ritualfitness.sk
  3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
  4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.
  5. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
  6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Obchodné podmienky.
  7. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
 2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy
 3. Kupujúci môže objednávať  tovar  prostredníctvom:
  –    nákupného košíka na www.ritualfitness.sk
  2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
  3. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.
  4. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.
  5. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany predávajúceho a jej prijatím na strane kupujúceho
  6. Za záväzné potvrdenie objednávky sa považuje potvrdenie  objednávky  predávajúcim a to buď telefonicky alebo e-mailom, po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.
  7. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
  8. Minimálna hodnota objednávky nieje stanovená.
  9. Predávajúci informuje kupujúceho o stave vybavovania objednávky mailom alebo telefonicky.

III.  Cenové podmienky

 1. Uvádzané ceny sú konečné
  Predajca je platcom DPH
  3. Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR
  4. Ceny poštovného a balného sú uvedené v odstavci Doprava.

IV.  Podmienky a možnosť platby za tovar

 1. Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie predávajúceho uvedeného v mailovej notifikácii.
 2. Platba kartou
  Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru od kuriérskej spoločnosti DPD.
 3. Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na dodacej adrese zákazníka.
  V sídle prevádzky je možný osobný odber.
  4. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

V.  Poštovné a balné

 1. Spoločnosť prevádzkujúca internetový obchod www.ritualfitness.sk si balné neúčtuje.
  2. Cena poštovného v rámci územia Slovenskej Republiky je nasledovná:
 2. Pri osobnom odbere na odbernom mieste Ritual Fitness (Pekárska 11, 917 01 Trnava, 0903 38 38 11, vo vnútri prevádzky Čačky Mačky – obchod s dámskou módou) ZDARMA
 3. Kuriér DPD – 3,50€, ak stihnete objednávku zaslať do 11:30, a tovar je zároveň skladom, tovar Vám bude štandardne doručený v nasledujúci pracovný deň.
 4. Pri objednávke nad 60€ je poštovné ZDARMA
 5. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

    VI.  Dodacie podmienky

 1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru.

Ak je:

 1. Tovar označený ako ‘‘skladom‘‘ expedujeme ihneď. Ak stihnete vykonať objednávku do 11:30, tovar Vám bude s najvyššou pravdepodobnosťou doručený už nasledujúci pracovný deň.
 2. Tovar označený ako ‘‘na objednávku‘‘ je nutné objednať u dodávateľa a jeho dodanie je 3 – 10 pracovných dní.
 1. Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.
 2. Tovar je dodávaný prostredníctvom:
  kuriérskej spoločnosti DPD.
  Spolu s tovarom je v zásielke priložená aj faktúra (zaslaná na e-mail).
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-7 pracovných dní od pripísania čiastky na náš účet  vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.
 4. Tovar je k dispozícii  k osobnému odberu v sídle predávajúceho!
 5. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.
 6. Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.
 7. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

    VII.  Storno objednávky

 1. Storno objednávky zo strany kupujúceho
 2. a) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku pred jej záväzným potvrdením kedykoľvek aj bez udania dôvodu.
  b) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v  dohodnutej alebo dodatočne komunikovanej lehote.
  c) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho.
  V prípade, že kupujúci zaplatil  časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote 15-tich  dní od stornovania objednávky.).
 3. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
–  v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, prípadne emailová , alebo dodacia adresa atď.)
–  v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
– tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 7-mich kalendárnych dní.
– v prípade neuhradenia sumy za objednávku do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky bude takáto objednávka stornovaná.

    VIII.  Práva a povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
  c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.
  2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
  3. Predávajúci má právo kontaktovať v prípade potreby kupujúceho telefonicky alebo e-mailom.

    IX.   Práva a povinnosti kupujúceho

1.Kupujúci je povinný:
a)    prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b)    zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
c)    nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
d)    potvrdiť v poštovej doručenke prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby (toto sa nevzťahuje na Tovar, ktorý bol na žiadosť zákazníka poslaný obyčajným listom).
2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.
3. Kupujúci je povinný pri objednávke a komunikácii s predávajúcim uvádzať pravdivé údaje o sebe vrátane fungujúcej e-mailovej adresy.

    X.  Reklamácie a záruka

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis – protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú uznaná. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po prešetrení a uzavretí škodovej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový tovar.

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č.150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu  miesta prevádzkarne. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základov hygienických štandardov.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zákazníkovi vadný výrobok novým výrobkom, alebo ak si zákazník bude želať výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade, že bude vada tovaru neodstrániteľná a predavajúci nebude mať k dispozícii nový výrobok, zákazník si nebude želať podobný výrobok vráti sa zákaznikovi plná cena ktorú za tovar zaplatil vrátane poštovného a balného najneskôr do 15 dní od vzniku nároku.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
– prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
– znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
– používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
– vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
– zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

– pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

– mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
O výsledku posúdenia reklamácie bude kupujúci informovaný neodkladne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie. Doproručenou poštou mu bude doručený protokol o reklamácii. Náklady s týmto spojené znáša predávajúci.

    XI.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak sa vyskytli závažné prekážky, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
  2. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji”) odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.
  3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. vo forme poistenej zásielky (nie na dobierku).
  4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
  5. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám, alebo bol zároveň bol poškodený. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
  6. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 9.4. týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

XII.  Ochrana osobných údajov

 1. Úplne znenie ochrany osobných údajov si prečítajte tu prehlásenie o ochrane osobných údajov.

    XIV. Alternatívne riešenie sporov

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na objednavky@ritualfitness.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3.Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 2. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR mhsr.sk

    XV.  Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01, Trnava

web.: www.soi.sk

tel.: 033 /551 26 89

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave

Limbová 6
P.O. Box 1
917 09 TRNAVA 9
Ústredňa : 033/5512861

RVPS Trnava

MVDr. Ľuboslav Lorinčák
Zavarská 11, 918 21 Trnava
033 592 2112
Riaditel.TT@svps.sk

    XVI.  Zodpovednosť za chyby na stránke www.ritualfitness.sk

 1. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a správnosť obsahu príspevkov zverejnených na internetovej stránke, ktorých nie je autorom. Prevádzkovateľ internetovej stránky nezodpovedá za porušenie práv tretími osobami.

    XVII.  Záverečné ustanovenia

1 Tieto VOP sú platné od 21.1.2020
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia umiestnením ich nového znenia na internetových stránkach eshopu www.ritualfitness.sk.
3.         Všetky záväzkové vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky.
  Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
  5. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a porozumel im.